Nulmeting, hoogtemeting en vooropname gebouw

PelserHartman voert vaak nulmetingen zoals een hoogtemeting uit om een bestaande situatie van een huis, kantoor of monument vast te leggen voor aanvang van bouwactiviteiten. Van deze meetrapporten worden vaak notariële akten opgemaakt.  Dit beveiligt natuurlijk niet tegen het ontstaan van schade, maar na het ontstaan van de schade kan wel eenvoudiger aangetoond worden dat de schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden.

Wat is een nulmeting?

Een nulmeting is een eerste opmeting van vaste punten waaraan latere metingen gerelateerd kunnen worden. De begin, of nul-situatie, leggen we hiermee vast. Op deze manier kunnen vervormingen van het gebouw ten gevolge van bouwactiviteiten in de buurt aangetoond worden. Een voorbeeld van een nulmeting is de hoogtemeting. De hoogtemeting legt verzakkingen van een object nauwkeurig vast. Bij projecten waar zettingen door trillingen of verschil in grondwaterstand op kunnen treden is een hoogtemeting aan te bevelen.

Wanneer laat je een nulmeting, hoogtemeting of vooropname uitvoeren?

Veel veranderingen in de directe omgeving van een huis, kantoor of monument kunnen leiden tot schade aan het gebouw. Het is vaak daarbij moeilijk om achteraf aan te tonen dat bepaalde schadegevallen ontstaan zijn tijdens bouwwerkzaamheden in de buurt. Het komt vaak voor dat het pand al wat scheurtjes had en mogelijk al scheef stond in het verleden. Om achteraf vast te kunnen stellen of de schade is ontstaan door bouwwerkzaamheden kun je vooraf de technische staat van jouw woning laten vastleggen door middel van een nulmeting, zoals een hoogtemeting. Je beveiligt jezelf natuurlijk niet tegen het ontstaan van schade, maar je kunt na het ontstaan van de schade wel eenvoudiger aantonen dat de schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden.

Verschil nulmeting en vooropname

Nulmeting met een Leica DNA03Wij maken verschil tussen een nulmeting en een vooropname. Een nulmeting bestaat enkel en alleen uit metingen. We maken vaste meetpunten in het gebouw en aan de buitenzijde van de gevels. Deze meetpunten worden gerelateerd of ‘opgehangen’ aan vaste punten in de omgeving. Dat kunnen bekende NAP-punten van de overheid zijn, of meetbouten die we aanbrengen in de omgeving. Deze metingen worden uitgevoerd met een digitaal waterpasinstrument dat meet met een zeer hoge nauwkeurigheid.

Met vooropname bedoelen wij een opname waarbij we ook de reeds bestaande schade aan het huis, kantoor of monument zoals scheurvorming opnemen. Dit kan op verschillende manieren en is erg afhankelijk van persoonlijke wensen. Sommige mensen willen graag wat verder gaan met het vastleggen van de bestaande situatie dan anderen. Vaak maken we foto’s van de bestaande gebreken of plaatsen we scheurmeters. In alle gevallen maken wij samen met jou een plan op maat dat het beste past bij jouw situatie.

Uitgebreide nulmeting met 3D scanners

PelserHartman werkt veel met laserscanners. We brengen hiermee gevels van huizen, kantoren en monumenten en hun omgeving snel, volledig 3D en fotorealistisch in kaart. Laserscanners worden vaak ingezet wanneer men een volledige documentatie wil hebben voor verzekeringsdoeleinden. In de meeste gevallen combineren we verschillende technieken op tot de beste en meest complete nulmeting te komen.

Nulmeting gebouw 3D laserscanner

Hoogtemetingen voor gebouwmonitoring

Hoogtemetingen registreren eventuele verzakkingen. Een hoogtemeting geeft daarmee een indicatie van mogelijke problemen. Er zijn meerdere redenen om hoogtemetingen uit te laten voeren en om een bestaande situatie vast te leggen. Naast het vastleggen van de bestaande situatie kan het ook wenselijk zijn om gebouwen gedurende een langere tijd te monitoren. Hierdoor kunnen we eventuele bewegingen vaststellen zoals het verder wegzakken of schuinzakken van een gebouw. We meten dan op verschillende momenten dezelfde punten op het gebouw en relateren deze aan de omgeving. Zo krijgen we grip op de ontwikkeling van zakkingen of scheefstanden.

Een goed voorbeeld van een project waarbij de bestaande situatie een langere periode in de gaten wordt gehouden is het project van de Barbaratoren in Culemborg. PelserHartman maakte de hoogtemeting en houdt de toren de komende jaren in de gaten met herhalingsmetingen.

Voorbeelden van nulmeting, hoogtemeting en vooropname

Er zijn verschillende manieren waarop wij een nulmeting, hoogtemeting of vooropname kunnen uitvoeren en verslaglegging hierover kunnen doen. De precieze samenstelling bepalen we telkens in overleg met de opdrachtgever. We hebben daarom niet echt een standaard rapport. Je kunt een voorbeeld van een eenvoudige rapportage bekijken door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Enkele voorbeelden van projecten en informatie over het onderwerp nulmeting vind je ook op de volgende onderstaande locaties.

Gerelateerde onderwerpen

We zijn in staat om een bestaande driedimensionale vorm te vergelijken met een nieuwe driedimensionale vorm. Op deze manier kunnen we alle soorten vormveranderingen van huizen, kantoren en monumenten opsporen. Lees onze pagina over 3D deformatieanalyse.

Landmeetkundige monitoring of deformatiemeting

Bij PelserHartman hebben we de ervaring om bewegingen van gebouwen, kunstwerken en andere structuren vast te leggen en in de gaten te houden. We noemen dit ‘landmeetkundige monitoring’. Hierbij is nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetdata het belangrijkste. PelserHartman houdt van een realistische en praktische aanpak en doet dus alleen wat nodig is. Op deze manier houden we de kosten laag. Lees meer over dit onderwerp op de pagina Landmeetkundige monitoring of deformatiemeting.

Landmeetkundige monitoring