Trillingsmetingen

PelserHartman legt bewegingen van gebouwen, kunstwerken en andere structuren vast. We controleren of er ongewenste bewegingen van structuren plaatsvinden. Deze bewegingen kunnen veroorzaakt worden door trillingen. Deze trillingen zijn als het ware een voorbode van een beweging of scheurvorming. PelserHartman voert trillingsmetingen uit en beoordeelt deze op basis van de SBR richtlijnen.

Voorbeeld van trillingen gedurende sloop en bouw

SBR richtlijn voor trillingen

In Nederland bestaat geen wetgeving over beperken of beoordelen van trillingen. Het is wel zo dat de zorg voor goede ruimtelijke ordening omschrijft dat trillingshinder in kaart moet gebracht worden. Vaak wordt er door de overheid een bepaalde richtlijn opgelegd en zelfs een schadevergoeding opgelegd bij overschrijding. De meest voorkomende omstandigheden voor het opvolgen van trillingen zijn verkeer, hei- of sloopwerkzaamheden en explosies.

Om trillingshinder te kunnen beoordelen zijn er richtlijnen opgemaakt. Deze richtlijnen hebben als doel de kans op schade tot een minimum te beperken. De belangrijkste meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen is de SBR-richtlijn. Deze SBR-richtlijn bestaat uit 3 delen. SBR A: schade aan gebouwen, SBR B: hinder voor personen in gebouwen en SBR C: storing aan apparatuur. Deze 3 richtlijnen geven een procedure voor het meten van trillingen en het verwerken van de meetresultaten. Ze bevatten ook een procedure voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk of aan onderdelen daarvan.

Heb je zelf een project waarbij trillingsmetingen mogelijk een rol kunnen spelen?

SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken

SBR A beoordeelt externe trillingen die vanuit de bron via de ondergrond of funderingen komen. Deze beoordeling is de meest voorkomende omdat deze nabij bouwplaatsen ook de bron van schade vormt. Om deze trillingen te detecteren worden er, afhankelijk van de keuze van meetpunten en meetrichtingen, trillingssensoren geplaatst op de betreffende structuren om de trillingen hier te kunnen beoordelen.

Scheurvorming in de baksteen gevel

SBR Trillingsrichtlijn B: Schade aan personen

SBR B behandelt hinder voor personen in gebouwen als gevolg van trillingen. Deze hinder komt voort uit trillingen die zich in vloeren verplaatsen. De trillingssensor zal dan ook lokaal op een vloer geplaatst worden. Belangrijk is wel om aan te geven dat mensen een laagfrequent geluid ook vaak als hinderlijke trilling beoordelen. Dit is echter hinder door geluid en moet door een geluidsmeting beoordeeld worden.

SBR Trillingsrichtlijn C: Schade aan apparatuur

SBR C is een richtlijn die storingen aan trillingsgevoelige apparatuur zoals optische apparaten, lasers, weegapparatuur of apparatuur in datacenters meet en beoordeelt.

Naast de SBR-richtlijn is er ook nog een beleidsregel trillingshinder spoor, een handreiking nieuwbouw en spoortrillingen en een handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Trillingen meten en monitoren

PelserHartman kan trillingen detecteren volgens de hierboven vermelde SBR richtlijnen met trillingssensoren. De sensoren worden gemonteerd op de structuur of op de plaats die gemonitord moet worden. De sensoren registreren permanent het trillingsniveau. Deze data wordt doorgestuurd via een communicatiebox naar een centrale dataopslag. Hier loopt een routine die de data controleert en beoordeelt op het overschrijden van een grenswaarde volgens de geldende SBR-trillingsrichtlijn. Wij kunnen aan de klant een dagelijks of wekelijks rapport voorzien en daarnaast indien gewenst een alarmsignaal via sms of mail koppelen aan het pakket. Hiermee worden de trillingsmetingen inzichtelijk gemaakt.

Bij onderstaand project hielden we onder andere trillingen gedurende de sloop en herbouwfase in de gaten.

Schade aan gebouwen vastleggen

Het plaatsen van een trillingsmeter en controleren aan de hand van de SBR-richtlijn geeft geen beeld of er schade of een beweging plaatsvindt en hoe groot deze is. Om schade te detecteren is een plaatsbeschrijving of nulmeting voor en na werken noodzakelijk. Bewegingen van een structuur als gevolg van trillingen moeten met landmeetkundige deformatiemeting opgevolgd worden. Vaak worden deze dan ook gecombineerd. PelserHartman kan hier adviseren bij het opmaken van een monitoringsplan of bij het uitvoeren van de trillingsmetingen.

Risicoanalyse en monitoringsplan bij bouwwerkzaamheden

Voor aanvang van de monitoringswerkzaamheden is het noodzakelijk om een risicoanalyse te maken. We schatten dan in welke structuren zoals gebouwen door de bouw- of sloopwerkzaamheden beïnvloed zouden kunnen worden. Voor deze structuren wordt dan bepaald welk soort meting moet uitgevoerd worden om de risico’s te monitoren en welke drempelwaarden hier dan bij horen. Na aanmaak van een risicoanalyse kan er een monitoringsplan opgesteld worden waarin er vastgelegd wordt waar welke meetpunten geplaatst worden. Ook bepalen we welke apparatuur er gebruikt wordt en naar wie de alarmwaarden verstuurd worden. Als apparatuur kunnen hoog-nauwkeurige total stations, 3D scanners, inclinometers, rekstrookjes, hydrostatische waterpassing en trillingsmeters worden ingezet.

Meer informatie over het meten met deze systemen lees je op onze pagina landmeetkundige monitoring of deformatiemeting.

Alles over monitoring in zes delen

Bekijk de blogserie over verzakking, scheefstand, trillingen & deformatie