BIM voor beheer, onderhoud en exploitatie

Beheer en onderhoud van bestaande gebouwen gebeurt meestal op basis van 2D tekeningen en plattegronden. Deze informatie is vaak niet compleet of onjuist. Hierdoor is de technisch beheerder van een gebouw voor iedere situatie opnieuw informatie aan het verzamelen. Regel de informatie voor beheer en onderhoud efficiënter door gebruik te maken van BIM (bouw informatie model) voor beheer, onderhoud en exploitatie. PelserHartman maakt deze 3D modellen en ondersteunt klanten in het gebruik ervan.

model beheer onderhoud exploitatie
3D model voor beheer en onderhoud

Waarom naar een 3D model voor beheer en onderhoud?

De basis bij het gebruik van BIM is het samenwerken en delen van informatie, ook wel open-BIM genoemd. De gegevens van alle betrokken partijen, zoals architect, constructeur, installateur, aannemer en beheerder zijn verwerkt in één model. Dit levert de volgende voordelen op:

1. Alle 2D tekeningen uit één bron. Het BIM vormt de onderlegger voor al het tekenwerk. Vanuit het model kun je de volgende tekeningen genereren:

2. Koppeling van 3D model naar Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Door de gegevens vanuit het BIM te exporteren en te importeren in de MJOP software ontstaat een directe relatie tussen het tekenwerk en het MJOP. De kans op (typ-)fouten bij het handmatig invoeren van de MJOP database verdwijnt. Daarnaast importeer je eenvoudig  veranderingen in de MJOP-software in het BIM.

3. Ruimtelijke informatie

Een vastgoedbeheerder kan eenvoudig uittrekstaten met betrouwbare ruimtelijke informatie genereren uit de BIM voor dagelijks gebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over afwerkingen, nummeringen, functionaliteit, brandcompartimenteringen en de vierkante meters conform de NEN2590.

4. Virtuele weergave

Het BIM maakt het mogelijk het gebouw vanuit elke werkplek 3D te kunnen bekijken.

Naar een BIM voor beheer, onderhoud en exploitatie

Meteen overstappen van een 2D-tekenwerk naar een 3D model voor beheer en onderhoud is niet aan te bevelen. Geef het proces zorgvuldig vorm om een succesvolle overgang te garanderen. Bestaande tekeningen omzetten naar een BIM geeft meestal geen goede resultaten. Daarnaast hebben we naast de technische verandering ook te maken met een organisatorische verandering. Verantwoordelijken  van de afdeling die het dagelijkse beheer en onderhoud van een gebouw uitvoeren moeten leren werken met het model. Pelserhartman adviseert de overgang onder te verdelen in 4 fasen.

Fase 1: Onderzoek

In de eerste fase bepalen we samen met de opdrachtgever de belangrijkste doelen van de overgang naar werken met een model. We kijken naar de informatiebehoefte. Welke informatie dient er op welke manier uit het BIM gehaald te kunnen worden? Welke 2D tekeningen wil men kunnen verkrijgen vanuit het 3D model en welke informatie moet er op deze tekeningen zichtbaar zijn. In een Informatie Leverings Specificatie (ILS) leggen we vervolgens vast aan welke technische eisen het model dient te voldoen. Denk hierbij aan het detailniveau en naamgeving/codes van bepaalde objecten. 

Fase 2: Proefmodel

Door een proefmodel te maken, kunnen we controleren of de in fase 1 omschreven uitgangspunten en principes een bevredigend resultaat opleveren. In de praktijk zien we dat we in deze fase de nodige optimalisaties moeten doorvoeren. De volgende stappen worden doorlopen:

  • 3D inmeten van een representatief projectdeel met behulp van 3D laserscanning
  • Uitwerken en controleren BIM van het representatief projectdeel
  • Bijwerken en aanvullen informatie leverings specificatie
  • Opstellen definitief uitvoeringsplan

Fase 3: Daadwerkelijke mutatie

In deze fase starten we met volledige mutatie op basis van het uitvoeringsplan. Het is belangrijk om te blijven controleren of de gemaakte producten passen bij de vastgestelde uitgangspunten. Door de overgang gefaseerd uit te voeren, kunnen we tijdig bijsturen als er toch problemen optreden.

Fase 4: Implementatie

Het doel van de implementatiefase is het overdragen van kennis over de eindproducten van de migratie van opdrachtnemer naar opdrachtgever. Dit gebeurt door enkele kennissessies waarin we het 3D model en de aan het BIM te grondslag liggende werkmethodieken alsook de scanproducten zoals 3D viewers toelichten. Daarnaast leggen we uit hoe de geleverde producten in de praktijk te gebruiken zijn.

3D model beheer onderhoud

3D laserscannen voor beheer, onderhoud en exploitatie

Als basis voor het BIM voor beheer en onderhoud gebruikt PelserHartman 3D laserscantechnieken voor het vastleggen van de bestaande situatie. Alles wat zichtbaar is, wordt op deze manier op de scan vastgelegd. Het is niet mogelijk om alleen op basis van 2D tekeningen een BIM te maken, omdat er dan van grote delen van het gebouw geen 3D informatie beschikbaar is. Het model is dan niet compleet.

Interesse? Neem contact op

PelserHartman kan jouw traject van 2D tekenwerk naar een BIM voor beheer, onderhoud en exploitatie uitvoeren en begeleiden.