De NEN 2580 is de norm waarin is vastgelegd hoe de oppervlakten van onroerende zaken moeten worden bepaald. Naast de NEN2580 kennen we ook de NTA2581. In de NTA2581 is vastgelegd hoe meetrapporten, waarin de oppervlakten volgens de NEN2580 worden bepaald, opgesteld moeten worden en welk onderscheid er tussen metingen wordt gemaakt. Gebruik van NTA 2581 biedt een handvat voor professionals die zich bezighouden met vloeroppervlaktemetingen conform NEN 2580. De NTA2581 is opgesteld door NEN; het Nederlands Normalisatie-instituut.

NEN2580 informatie en diensten

Hoe oppervlakten moeten worden bepaald is omschreven in de NEN2580;2007 (incl.correctieblad C1;2008). Meer informatie over de NEN2580 vind je op de pagina NEN2580 metingen en certificaten. PelserHartman kent de norm van buiten, voert metingen foutloos uit en maakt meetstaten en meetcertificaten conform de NTA 2581 voor alle soorten gebouwen. Heb je een project en wil je een offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Inleiding NTA 2581 meetrapport

Oppervlakten worden bepaald conform de NEN2580. Het verdient de voorkeur om de meetrapporten op te stellen conform de NTA 2581. Dat hoeft niet, maar het is vaak wel zo handig om een bekende, uniforme methode te kiezen zodat er geen discussie is over de opdracht en de te maken producten. Je hebt NTA 2581 meetcertificaat type A en B voor oppervlakten. Dat is eigenlijk een beetje vreemd want het gaat hier om twee verschillende rapporten. Je zou dus ook kunnen zeggen; meetrapport type A en type B.

Het meetrapport kan bestaan uit maximaal vier onderdelen namelijk:

 • meetcertificaat
 • meetstaat
 • verdeelstaat
 • vlakkentekening

De volgende oppervlakten kunnen in het meetrapport en op het meetcertificaat aangegeven worden:

 • brutovloeroppervlak (BVO)
 • nettovloeroppervlak (NVO)
 • tarraoppervlakte (TO)
 • gebruiksoppervlakte (GO)
 • verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

NTA 2581 meetcertificaat type A

Deze NTA omschrijft twee verschillende soorten meetrapporten namelijk; meetrapport type A en meetrapport type B. Type A betreft een rapportage die tot stand is gekomen door een opname en controle op locatie. Op basis van de meting op locatie wordt een vlakkentekening gemaakt van de bestaande situatie. Op basis van de vlakkentekening worden de oppervlakten berekend.

Bij een gebouw met een BVO van minder dan 200m2 gelden de volgende voorwaarden:

De oppervlakten worden bepaald op basis van controle op locatie en de aangepaste digitale onderleggers. Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 1m2.

Bij een gebouw met een BVO van meer dan 200m2 gelden de volgende voorwaarden:

De oppervlakten worden bepaald op basis van controle op locatie en de aangepaste digitale onderleggers. Het verschil tussen de totaalsom van de gemeten oppervlakten en de oppervlakten in de werkelijke situatie bedraagt minder dan 0,5%, er van uitgaand dat de totale lengte- resp. breedtemaat van het gebouw maximaal 0,25% afwijkt van de gemeten maat.

NTA 2581 meetcertificaat type B

Type B betreft een rapportage die tot stand komt door het meten vanaf door de opdrachtgever aan te leveren tekeningen van de bestaande situatie. Hierbij wordt de bestaande situatie op locatie niet bezocht. De bestaande tekeningen worden gebruikt om vlakkentekeningen te maken en op basis van deze vlakkentekeningen worden de oppervlakten berekend. De gemeten oppervlakten kunnen afwijken van de oppervlakten in de werkelijke situatie. Tevens kan het aangenomen ruimtegebruik in de werkelijke situatie anders zijn.

Verdeelstaat bij type A en type B

Meetrapporten en de hierin opgenomen meetcertificaten en meetstaten geven geen informatie over de verdeling van oppervlakten naar huurders of gebruikseenheden. Deze informatie kan wel worden opgenomen in de rapportage in een zogenaamde verdeelstaat. Een verdeelstaat maakt echter niet standaard deel uit van het meetrapport.

Begrippenlijst meetcertificaat type A en B volgens NTA 2581

Er kan soms wat onduidelijkheid zijn over de verschillende begrippen die worden gehanteerd in een NEN2580 rapportage. Op deze pagina geven wij daarom wat meer informatie en uitleg over dit onderwerp. Als eerste leggen we de gebruikte begrippen uit.

Meetrapport

Rapportage van een meting bestaande uit:

 • meetcertificaat
 • meetstaat
 • vlakkentekening
 • verdeelstaat (optioneel)

Meetcertificaat

Gewaarmerkte verklaring van een meting, dat de verkregen gegevens voldoen aan NEN2580

Meetcertificaat type A

Meetcertificaat opgesteld op basis van een controle van het gebouw. Tijdens deze controle worden afmetingen en ruimtegebruik gecontroleerd.

Meetcertificaat type B

Meetcertificaat opgesteld op basis van metingen van aangeleverde tekeningen. De locatie is niet in het werk ingemeten of gecontroleerd.

Meetstaat

Overzicht (in de vorm van een tabel) waarop het meetcertificaat is gebaseerd met hierin opgenomen de gemeten oppervlakten uitgesplitst per gebouw, bouwdeel, en/of verdieping, eventueel per ruimte of groep van ruimten.

Verdeelstaat

Overzicht of tabel met de verdeling van oppervlakten naar gebruikseenheden inclusief de naar-rato-verdeling van de oppervlakten van de gemeenschappelijke ruimte, conform NEN2580, 4.6.2. De verdeelstaat maakt niet standaard deel uit van het meetrapport. De verdeelstaat kan optioneel worden toegevoegd.

Uitgangspunten verdeelstaat conform NTA 2581

Indien een verdeelstaat gewenst is dient de opdrachtgever de volgende informatie te verstrekken:

De opdrachtgever geeft voorafgaand aan de werkzaamheden op tekening aan welke ruimte van welke huurder is.
De opdrachtgever dient duidelijk aan te geven welke huurder van welke algemene ruimte (vb. entree, gangen, kantine etc.) gebruik maakt en mag maken. (indien van toepassing)
Voor aanvang van de werkzaamheden geeft de opdrachtgever de ruimtenummering op tekeningen aan. De opdrachtgever bepaald zelf de routing in het gebouw. Deze routing wordt door opdrachtgever aangegeven op de tekeningen met lijnen die de looproutes aangeven.
Lees verder op de pagina NEN 2580 metingen en certificaten over de verschillende soorten oppervlakten en het bepalen van de glaslijncorrectie.

Onderlegger

Digitale bouwkundige tekening op basis waarvan de oppervlakten volgens NEN2580 worden berekend.

Vlakkentekening

Tekening die het resultaat is van een meting en onderdeel is van het meetrapport. De tekening bestaat uit diverse vlakken die worden ingekleurd of gearceerd naar soort of functie. De onderlegger functioneert als basis voor de vlakkentekening.

Uitgangspunten inmeting en controle op locatie

Wanneer je kiest voor Meetcertificaat Type A dan vindt er een inmeting op locatie plaats. De bestaande tekeningen controleren we dan tijdens het werk en aanpassingen verwerken we op tekening. Wellicht zijn er geen goede bestaande tekeningen. In dat geval kunnen we de inmeting uitbreiden, waarmee we voldoende gegevens verzamelen om revisietekeningen te maken.

Op locatie meten we de volgende gegevens in:

 • stramien- hoofd en deelmaatvoeringen
 • maatvoering van vrijstaande bouwconstructies, nissen en leidingschachten waarvan niet duidelijk is of deze een doorsnede hebben van > 0,5m2
 • maten van constructies en, in het bijzonder, dragende wanden
 • begrenzingen van de gevellijn
 • trap- en schalmgaten evenals vides
 • geplaatste voorzetwanden of lambriseringen
 • glaslijncorrecties
 • 1,5m hoogtelijnen onder trappen en schuine vlakken

Daarnaast moeten alle ruimten op gebruik worden gecontroleerd met extra aandacht voor:

installatieruimten, verticaal verkeer en vluchtwegen
ten opzichte van de oorspronkelijk aangeleverde tekeningen afwijkingen in indelingen die van invloed zijn op het ruimtegebruik
gemeenschappelijke ruimten (indien een verdeelstaat onderdeel uit maakt van de opdracht)

NEN2850 rapport laten maken?

Wil je grip krijgen op de vierkante meters van een gebouw? Of wil je een NEN2580 meetcertificaat laten maken conform de NTA? Vraag dan een offerte aan door contact met ons op te nemen.

× Direct Whatsapp contact! Available from 08:30 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday